New User ? Register   |   Login     

கலைக் கோட்பாடு 

Email
தெளிவான உயிர்ப்புள்ள இந்த நூல் கலை பற்றிய சிந்தனைகளுக்கு சிறப்பான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது. பரிசோதனை முயற்சிகளும் பிரச்சினைகளும் ஏன் முக்கியச் செய்திகளாகின்றன.
விலை: ரூ.90.00

நூலைப் பற்றி
தெளிவானஉயிர்ப்புள்ளஇந்த நூல்கலைபற்றியசிந்தனைகளுக்குசிறப்பானஅறிமுகத்தைவழங்குகிறது. பரிசோதனைமுயற்சிகளும்பிரச்சினைகளும்ஏன்முக்கியச்செய்திகளாகின்றன. கலைஏன்முக்கியத்துவமுடையதுஎன்பவனவற்றைசிந்தியாபிரீலேன்ட்விளக்குகிறார். அழகு, பண்பாடு, பணம், பாலுறவு, மற்றும்புதியத்தொழில்நுட்பம்ஆகியவற்றோடுகலைக்குள்ளஉறவைவிவாதித்துரெம்ப்ராண்ட், கோயா, முதல்ஆணிகலாலேயேஉருவாக்கப்பட்டஆப்ரிக்கப்போலிவழிபாட்டுச்சிலைகள்மற்றும்இந்தியநடனம்ஆகியவற்றிலிருந்துஎடுத்துக்காட்டுகளைபயன்படுத்துகிறார்.

Copyright © Vijaya Pathippagam. All Rights Reserved.