Recommend to a friend

ஜாதகத்தில் நோய்கள் அறியும் முறை 

ஜாதகத்தில் ஒவ்வொரு கிரகணமும் அமைந்திருக்கும் விதத்தை கொண்டு நமக்கு ஏற்படும் நோய்களை விளக்குகிறார். வெறும் ஜாதக குறிப்புகளோடு நின்றுவிடாமல் புலன்களையும், உணர்வுகளையும் இயற்கையோடு இணைத்து கூறும் விதம் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
vja039

Characters written: